Vanaf maart 2022 is er plek op de maandag. Bel: 0642919526 en kijk op www.facebook.com/gastouderhetkukelesaantje voor meer info

Privacyverklaring
Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik u informatie over welke gegevens ik verwerk en waarom.
Gegevens die ik verwerk

 • Kind
 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Medische gegevens
 • Beeldmateriaal
 • Gegevens over de verzorging en de ontwikkeling van het kind
 • Verslaglegging van gesprekken
 • Andere persoonsgegevens die u met mij deelt

Privacy

Ouder

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Burgerservicenummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Andere persoonsgegevens die u met mij deelt

Doel gegevensverwerking
Ik verwerk bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinde

 • Uitvoering geven aan onze overeenkomst;
 • De juiste zorg en begeleiding bieden aan uw kindje tijdens de opvang;
 • U informeren over de opvang van uw kindje en daaraan gerelateerde zaken;
 • Het voeren van een administratie;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of;
 • Promotie opvanglocatie.

Verstrekking aan derden
Ik zal uw persoonsgegevens niet delen met derden tenzij

 • U hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven.
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, of
 • Dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.


Controle over uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen.
Ook heeft u het recht om eerder verleende toestemmingen voor gegevensverwerking in te trekken, om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om te vragen om overdracht van uw gegevens aan u of aan een ander.
U hebt het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bewaartermijnen
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
Vragen
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met me op.